Update route Schoorl

Vanmorgen zijn we samen met Staatsbosbeheer en onze advocaat op bezoek geweest bij de hoor- en bezwaarcommissie van de gemeente Bergen. Een volgende stap in alle juridische processen rondom de nieuwe en nu ook huidige MTB route van Schoorl. 

De reden van ons bezoek is het feit dat een stichting uit Groet meent dat de huidige route, die we al sinds 1995 fietsen, destijds illegaal is aangelegd. Deze stichting heeft daarop een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Bergen. De route moet dicht of er moet alsnog, 22 jaar na dato, een aanlegvergunning aangevraagd worden. MTB-Noordwest en Staatsbosbeheer zijn van mening dat die aanlegvergunning niet nodig is en dat de stichting uit Groet niet belanghebbend is. De Gemeente Bergen heeft het verzoek van de stichting ingewilligd, is dus ook van mening dat er alsnog een aanlegvergunning dient te komen en is voornemens te gaan handhaven op de (vermeende) illegaliteit van de huidige MTB route van 15km. Hierover hebben we eerder het volgende gepubliceerd:

Staatsbosbeheer heeft tot maart de tijd gekregen om deze vergunning voor elkaar te krijgen. Lukt dit niet dan wil de Gemeente dat  alle aangebrachte erosiewerende maatregelen zoals snippers, schapenhekken etc. verwijderd zijn, op straffe van een boete van 25.000 euro.

Staatsbosbeheer en MTB-Noordwest zijn het niet eens met dit besluit en hebben beide een bezwaar ingediend bij de Gemeente Bergen…..en zo is het gekomen.

Onze advocate heeft de visie en standpunten van MTB Noordwest klip en klaar kenbaar gemaakt aan de commissie en alle vragen van de commissie zijn goed beantwoord. Wij zien het advies van de commissie aan de Gemeente Bergen met vertrouwen tegemoet. Het is onze verwachting dat dit midden januari verstrekt zal worden aan de gemeente. Die heeft daarna enkele weken de tijd om een definitief besluit te nemen. Tot zover de ‘beknopte’ versie.

Wil je nog meer weten lees dan rustig verder…… 

Zowel de Stichting uit Groet, die verzocht heeft om handhaving, Staatsbosbeheer als ook MTB-Noordwest hebben bezwaar aangetekend tegen dit besluit en vandaag werden we daarover gehoord. Waar gingen de bezwaren over:

De stichting, die verzocht om handhaving, was het er niet mee eens dat het handhavingsbesluit over alleen de oude route ging. Zij willen ook de al aangelegde delen van de nieuwe route er in onderbrengen. 

Ons bezwaar valt uiteen in vier onderdelen;

1: Wij vragen ons af of de stichting überhaupt wel een belang heeft in deze;

2: Wij stellen dat de procedure door de gemeente niet correct is gevolgd en wij onterecht geen zienswijze hebben kunnen indienen voordat de last onder dwangsom werd opgelegd;

3: Wij stellen  dat de last onder dwangsom niet voldoende is toegelicht, onvoldoende duidelijk is en ook het nagestreefde belang van de gemeente is volstrekt niet helder.

4: Wij stellen dat de gemeente verschillende signalen heeft afgegeven over wat aanleggen en regulier onderhoud is en daarmee is de vergunningplicht op zijn minst onduidelijk. Daarbij stellen wij ons op het standpunt dat bijvoorbeeld het gebruik van houtsnippers gewoon classificeert als regulier onderhoud of beheer, waarvoor geen vergunning noodzakelijk zou zijn.

De bezwaren van Staatsbosbeheer komen overeen met die van ons. Met als aanvulling dat er een onvoldoende afweging gemaakt is over de hoogte van de opgelegde dwangsom, omdat de gemeente veronderstelt dat Staatsbosbeheer een voordeel zou hebben bij de geconstateerde ‘overtreding’.

Onze advocaat, die we kunnen betalen met jullie donaties, heeft samen met ons weer heel goed werk verricht. We hadden een zeer stevige schriftelijke onderbouwing van onze argumenten. Alle vragen over onze standpunten hebben we kunnen toelichten. Ook konden we goed reageren op hetgeen de anderen ter plekke inbrachten.  Natuurlijk laat zo’n commissie met onafhankelijke experts niet het achterste van haar tong zien in zo’n hoorzitting, maar toch zien wij  hun advies met vertrouwen tegemoet gelet op de vragen en reacties. Mede ook omdat de gemeente ten overstaan van de commissie weer heeft bevestigd dat ze niet willen dat de huidige route ophoudt te bestaan. Geen reden dus voor grote ongerustheid, maar garanties kunnen we niet geven. We hebben onze tegenstanders immers leren kennen, als partijen met een lange adem.  Desondanks hebben we met onze gedegen voorbereiding tot nu toe vrijwel alles kunnen winnen en dat gaat nu waarschijnlijk ook weer gebeuren. 

Natuurlijk hebben we aan het einde van de hoorzitting alle aanwezigen inclusief onze tegenstanders ook nog fijne  kerstdagen gewenst. 

Hoe gaat het nu verder? Het advies van de commissie wordt in de tweede helft van januari verwacht en zal gericht zijn aan de gemeente. De gemeente Bergen heeft daarna een week of 6 de tijd om een besluit te nemen over de ingediende bezwaarschriften.

Via deze weg willen we jullie bedanken voor de donaties, ondersteuning en positieve en ondersteunende reacties. Zonder dat hadden we ook in 2018 dit langdurige proces niet vol kunnen houden. We hopen dat 2019 het jaar gaat worden waarin we nu eindelijk eens de juridische procedures achter ons kunnen laten. In ieder geval staat voor ons vast dat we weer een stap dichterbij gekomen zijn en dat wij dit alleen samen en in overleg met alle belanghebbenden kunnen realiseren.

Fijne feestdagen! (met veel fietsplezier enzo…)